top of page

Ministerieel besluit betreffende de vaccinatie tegen blauwtong - 2016018141

De Minister van Landbouw, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 1/89 van het Arbitragehof van 31 januari 1989, en artikel 9, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003; Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong, hoofdstuk IX, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 december 2011, 2 oktober 2012 en 25 maart 2016; Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2015 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong; Gelet op advies 19-2014 van het Wetenschappelijk Comité bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 21 november 2014; Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 10 maart 2016; Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 februari 2016; Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat: - het serotype 8 van het virus dat de infectieuze ziekte "blauwtong" bij herkauwers veroorzaakt en waarvan België officieel vrij is sinds 2012, onverwacht is opgedoken in Frankrijk in de zomer van 2015 en dat momenteel nog haarden gemeld worden, - de weersomstandigheden en de korte afstand tussen de gereglementeerde zone in Frankrijk en de grens met België gunstige omstandigheden zijn voor een verspreiding van de vector van het virus naar België in de lente van 2016, - de sanitaire en socio-economische gevolgen zeer zwaar kunnen zijn, - de aanwezigheid van de ziekte op het grondgebied ernstige gevolgen heeft voor het intracommunautair handelsverkeer en de export van vatbare dieren en van hun producten, - de maatregelen voorzien in het ministerieel besluit van 8 april 2015 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong, niet meer aangepast zijn aan de huidige epidemiologische situatie, - de massavaccinatie van vatbare diersoorten de meest efficiënte maatregel is om de insleep van blauwtong in België te vermijden en om de klinische ziektetekenen en de economische verliezen tengevolge van deze ziekte te beperken, - het wegens de ongunstige epidemiologische evolutie onverwijld nodig is om gepaste sanitaire maatregelen te nemen, zoals het organiseren van een noodvaccinatie in gans België, - het nodig is om over te gaan tot de vaccinatie voor het bereiken van het kritische activiteitsniveau van de vectoren verantwoordelijk voor de overdracht van de ziekte, - een stock dosissen van het geschikte vaccin beschikbaar zal zijn in april 2016; Gelet op advies 59.140/3 van de Raad van State, gegeven op 25 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definitie en algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Vaccinatierapport: de gegevensverzameling geregistreerd in Sanitel per bedrijf en per diersoort, die het beslagnummer, de vaccinatiedatum, het aantal gevaccineerde dieren (primovaccinatie: eerste en tweede vaccinatie; herhalingsvaccinatie) en het aantal gebruikte vaccindosissen vermeldt. Art. 2. Dieren van alle vatbare soorten mogen op het hele grondgebied voor onbepaalde duur met toegelaten geïnactiveerde vaccins tegen blauwtong worden gevaccineerd. Art. 3. Het Voedselagentschap stelt, binnen de grenzen van de beschikbare voorraad, een geïnactiveerd vaccin ter beschikking, voor de vaccinatie tegen serotype 8 van het blauwtongvirus. Art. 4. Indien er onvoldoende vaccin, bedoeld in artikel 3, beschikbaar is, is de orde van voorrang waarmee moet worden gevaccineerd: - alle schapen; - alle fokrunderen, met inbegrip van melkkoeien; - de runderen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer en de export; - de andere runderen; - de andere gevoelige soorten. HOOFDSTUK II. - Controlemaatregelen en te registreren gegevens Art. 5. Het Voedselagentschap werkt een systeem van opvolging en van controles in verband met de bestelling en de levering van het vaccin uit. Art. 6. De dierenarts registreert de vaccinatie van de dieren in een bedrijfsregister. De dierenarts registreert het vaccinatierapport in Sanitel binnen de 15 dagen na uitvoering van elke vaccinatie op het beslag. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen Art. 7. Het ministerieel besluit van 8 april 2015 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong wordt opgeheven. Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016. Brussel, 29 maart 2016. Willy BORSUS

#RegulatoryAffairsVeterinary

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page